IRD Assistenthunden historia.
Vägen till den renodlade servicehunden.
Assistenthunden & Rehabhundens historia och mål för föreningen.

1993 startade fyra personer i Stockholm ett privat projekt med att dela med sig av sina hundar till barn som är sjuka, barn som blivit utsatta för mobbing, olyckor, traumaupplevelser, men också till friska barn inom barnomsorgen.

Begreppet Mullehund myntades av dessa personer, som var Peter Flodin, Ann-Kristin Sjögård, Helena Pekkala och Katja Thorman. Hundarna var fem stycken med olika meriter, men gemensamt var att de var lugna och harmoniska, samt att de var sociala med främmande människor.

1999 fortsatte två av personerna, Ann-Kristin Sjögård och Katja Thorman, med att arbeta med sina hundar på ålderdomshem och i barnomsorgen. De besökte gamla med sina hundar och passade på att sprida kunskap till barn om hundars beteende och hur barn bör hantera hundar. De utvecklade också en metod för hur man arbetar på lång sikt med hundrädda barn. En så kallad Besökshund.

De prövade sig fram till hur hundar kan hjälpa på olika sätt, både sin ägare och andra, till exempel fann de ut hur man kan träna en hund för reumatiker.

Reumatikerhund

År 2000 bildades så klubben ”Reumatikerhunden”. Klubben förmedlar kunskaper och teknik om hur man lär hundar att förstå sitt arbete för sin ägare. Ännu en hjälpande assistanshund hade nu tillkommit.Assistans-vårdhunden

År 2001 introducerades Reumatikerhunden som kombinationshund. Det är en hund som assisterar sin handikappade ägare och samtidigt, med denne som förare, arbetar med andra personer med liknande handikapp. Rätt reumatikerhund som assisterar andra visade sig ha en positiv inverkan på både föraren, gästen och omgivningen.

Så kallade kombinationshundar är assistanshundar som hjälper sina handikappade ägare som service- eller signalhund, och samtidigt besöker andra personer som rehabhund. Hundförarna besöker med sina hundar olika vårdinrättningar och fördelen med just dessa hundförare är att de är mer flexibla i sina sätt att hantera gästerna de besöker. Samtalsämnena blir vardagliga och intressanta för både förarna och gästerna.

År 2006 bytte Reumatikerhundens klubb namn till ”Assistenthunden & Rehabhunden”. Denna ideella förening förmedlar utbildade ekipage till vårdinstanser och vid krishantering. Ekipagen, som är registrerade i föreningen ”Assistenthunden & Rehabhunden”, har en bred kunskap och erfarenheter inom ett flertal olika områden där hunden erbjuds som ett komplement till vården, barnomsorgen och inom krishantering. Men framför allt har hundarnas förare medkänsla och empati för både hundar och människor, vilket ju är en förutsättning för att relationerna ska kunna fungera utvecklande eller terapeutiskt. Förarna har genom sina egna svårigheter fått en ökad förståelse och empati för andras svårigheter. Föreningen bildades av Marie Fredlundh med Charlie, Katarina Holmqvist med Mira, Katja Thorman med Learoy, Petra Kieth med Smart, Birgitta Neither med Ajax och Johan Fransson med Darwing.

Rehabhunden

Rehabhundens träning är utvecklad under många år. Materialet har arbetats fram sedan 1993 då hundens vårdarbete började med några hundförare. De här personerna delar nu med sig av sina erfarenheter och kunskaper i att läsa både hundar och människor.

Sättet att arbeta med en vårdhund är baserat på medicinsk kunskap och testpersoner med hundar följs upp kontinuerligt. Hundförarnas studier omfattar en mängd olika företeelser, allt från familjehundens beteende till krishantering och hur hundar arbetar tillsammans med sina förare i terapeutiska situationer.

Rehabhundar används bland annat för besök på olika vårdinrättningar i syfte att förbättra livskvalitén hos människor på institutioner och enskilt boende. De kan arbeta inom till exempel äldreboende, barnomsorg, psykiatri, särskilda omsorgen och sjukhus. Hundarna kan även vara en del i en behandling. Till exempel kan de hjälpa personer med hundrädsla, fungera som stöd eller rörligt redskap vid sjukgymnastik, vara länken mellan lärare och elev på ett resurshem eller vara en medlare mellan en klient gentemot vårdare, läkare och psykolog.

En Rehabhund ska kunna arbeta med människor tillsammans med andra hundar. Det krävs en hel del av ett Terapihundsekipage/ Assistenthundensekipage, hunden måste bland annat tåla att bli klappad och kelad med av helt okända människor. Den måste vara lugn och tåla lite omild behandling och framför allt måste den tycka om människor.

Föraren ska kunna läsa av både klientens och hundens behov och signaler och ska kunna styra hunden i alla situationer. I Sverige är vårdhundar ett relativt nytt begrepp men i delar av Europa och i USA har man länge använt djur inom vården. Ett 20-tal av Sveriges kommuner använder sig idag av sådana här hundar.

Två av orterna som använder rehabhundar är Avesta Kommun som hösten 2003 startade en hundverksamhet och Lidingö Stad som startade rehabhunds- mullehunds- och traumahundsverksamhet 2006 med föreningen Assistenthunden & Rehabhundens ekipage.

I Sverige utbildas vårdhundarna av privatpersoner eller av föreningar. ”Föreningen Assistenthunden & Rehabhunden” har ett samarbete med organisationer i USA som utarbetat ett testmaterial där hundarnas mentala egenskaper prövas för intagning. Utbildningen får inget statligt stöd.

Träningen av hundarna baseras på en etisk grund med enbart positiva metoder. Med positiva och vänliga inlärningsmetoder har det visat sig att hundar blir mer samarbetsvilliga och motiverade att hjälpa främmande personer.

Assistenthunden/ Servicehunden blev en del av föreningen Assistenthunden & Rehabhunden 2011
Föreningens mål var att hjälpa 4 ekipagen från en systerförening som avvecklades FNA= Föreningen Nordiska Assistenthundar. Dessa hundar användes i privat bruk som servicehundar till sina ägare. Lena Wid, Lena Sandström, Florence Nilsson och Marie- Louise Holgersson.

Föreningens mål är att hjälpa våra medlemmar med funktionshinder, strok, fibromyalgi, reumatism, diabetes, epelepsi och handikappade att utbilda sina hundar till hjälpare i vardagslivet och till ett aktivt vardagsliv med sin hund.
Att drabbas av en kronisk sjukdom kräver ibland en stor omställning i ens dagliga liv, både av den som drabbas men också av familj och vänner. Man skall inte bara lära sig att leva med sjukdomens många ansikten, utan också anpassa sig till de konsekvenser den kan ha fysiskt, psykiskt, socialt och i arbetslivet.

Vart efter föreningen växte med Servicehunds ekopagen så dela föreningen upp yrkeshundarna i olika kategorier
Vart efter föreningen växte med Servicehunds ekopagen så dela föreningen upp yrkeshundarna i olika kategorier. Assistenthundar / Servicehundar för sig med sitt gula märke och Terapihundar/ Krishundar för sig med sitt gröna märke.


2019 ansöker föreningen Assistenthunden & Rehabhunden till
ADEu/ ADI att bli kandidater med pågrund av Covid som bröt ut i full kraft hösten 2019 så lades ansökan på is av ADEu/ ADI. IRD Assistenthunden har kvar sin ansökan som kommer att tas upp igen efter Corona pandemin.
År 2021 besluta föreningen att lyfta ur terapihundarna från förening. De få kombinationshundar och terapihundar som fanns kvar gick över till Coopt.se som yrkeshundar. Så föreningen Assistenthunden blev en renodlad servicehunds förening.

Från och med januari 2022 heter föreningen IRD Assistenthunden.
IRD = International Rehab Dog. Alla Assistenthundar är i det stora hela Internationella Rehabhundar som hjälper sin ägare med olika arbetsuppgifter. Några hundar är levande rullatorer, andra är larmhundar medicinskt och NPF/ PTSD hundarna är ett mentalt stöd till sina ägare. Hundens uppgift är att underlätta vardagen för sin ägare med funktionshinder oavsett vad funktionshindret är. Hunden är en livlina ut i samhället och är till en oumbärlig hjälp till sin ägare.
Denna omställning underlättas betydligt med kunskap om sjukdomen och assistenthunden som hjälpmedel.
IRD Assistenthund får ännu inga statliga bidrag till utbildningen. Vi är därför helt beroende av sponsorer, fonder, gåvor etc. och ibland kan det vara svårt att få pengarna att räcka till åt alla som vill utbilda sin hund.

Det är därför våra faddrar är så viktiga. Som fadder gör du/ni en stor insats för en hund under utbildning.
Datum fakta.
1993 myntades och Mullehunden/ Pysselhundens födelse.
1999 Besökshund
2000 Bildades klubben Reumatikerhunden ett samarbete med Reumatikerföreningen i Stockholm.
2001 Introducerades Kombinationshunden en hund som arbeta som servicehund och terapihund.
2005 Blev Katja Thorman tillfrågad att utbilda Terapihunds instruktörer med Hundens Hus i Stockholm. Under den tiden så börja några att intressera sig för Reumatikerhundens Klubb och tanken på att bilda föreningen Assistenthunden & Rehabhunden föddes. Målet med föreningen var och är att hjälpa medlemmar till ett aktivt hundliv oavsett om de har funktionshinder eller inte.
2006 bytte Reumatikerhundens klubb namn till ”Assistenthunden & Rehabhunden”. Denna ideella förening förmedlar utbildade ekipage till vårdinstanser och vid krishantering. Och vägleder hundförare till ett aktivt liv med sin hund. Föreningen bildades av Marie Fredlundh med Charlie, Katarina Holmqvist med Mira, Katja Thorman med Learoy, Petra Kieth med Smart, Birgitta Neither med Ajax och Johan Fransson med Darwing.
IRD hunden föddes. IRD Står för International Rehab Dog. Och loggan designades
2007-2008 Blev Katja Thorman och Katarina Holmqvist tillfrågade att examinera Terapihunds ekipage Internationellt till två utbildningsenheter inom vårdhundens flagga. Assistenthunden hade ett samarbeta med flertal hundinstruktörer i landet som utbilda Terapihundar samt kombinationshundar.
2008 starta projektet med en Rehabhund som användes till servicehund till sin förare. En renodlad Assistenthund som arbeta terapeutiskt med sin ägare.
2008 starta Assistenthunden & Rehabhunden sina Distanskurser och mentorledda kurser för Terapihundar och Assistenthund / Kombinationsund.
2006-2008 Ordförande Birgitta Neither
2009 blev vi aktiva / Fullvärdiga medlemmar i en Assistenthunds organisation i europa och en Internationell organisation. ADI/ADEu
Fullvärdiga och dotter medlemmar i WDR, IWDR, USSDR, IAADP, IGDF, PADS, ADUK, IADW, ADA och LAB.
2011 Kom föreningens första renodlade servicehundar som ett projekt i föreningen. Föreningens mål var att hjälpa 5 ekipagen från en systerförening som avvecklades FNA Föreningen Nordiska Assistenthundar. Dessa hundar användes servicehundar till sina ägare.
2011 utbildades Assistenthunden & Rehabhundens första barnhund. Hundens uppgift var att larma när barnet (spädbarn) fick lågt blodsocker. Hyperinsulinism=HI. Hundens utbildning skedde via ADI och Assistenthunden.
2018 blev föreninge kandidater i en assistenthunds organisation i europa ADEu. Och medlem i en internationell organisation ADI.
2009- 2011 Ordförande Katja Thorman
2012 fick föreningen en Servicehund som arbeta med sin förare som larmhund för Epilepsi.
2012 starta ett samarbete med föreningen Atsub. Kombinationhundarna arbeta aktivt på Trasdockans dagarna.
2012 Ordförande Katarina Homqvist
2013 Utbildades den första NPF hunden i Förningen. Och föreningen sammanförde blocken mellan Servicehund och Terapihund/ Kombinationshund.
2013-2014 Ordförande Katja Thorman
2015-2016 Trädde Gunilla Hultgren in som Ordförande i förningen. Under året 2015 beslutandes att blocken skulle bli två arbetsblock och bara ha gemensam medlemsavgift. Servicehundar för sig och Terapihundar/ Kombinationshundar för sig.
2017 Föreningen Assistenthunden & Rehabhunden ansöker om fullmedlemskap i AAii, Föreningen delar upp blocken ekonomi och öronmärker inkommande sponsring till respektive block.
2018 Ordförande från september 2017 Lena Wid
2022 byter föreningen namn och säte. IRD Assistenthunden och sätet flyttas till Årsta.
Föreningen blir en renodlad Servicehunds föreningen. Katja och Katarina ger över stafettpinnen helt till styrelsen och tackar för sig efter 16 år som Katja och Katarina jobbat helt ideellt med föreningen och sponsrat föreningen privat.


Skicka in din berättelse till oss så vi kan skriva in den i Vårdhundens Historia. Mejl post@assistenthunden.se

Denna sida kommer uppgraderas hela tiden så återkom till sidan.